Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze przystąpiła do międzynarodowego programu Eco Schools (EkoSzkoły), zarządzanego przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.

Celem udziału w programie  jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i ich aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju, na poziomie, który pozwoli im dostrzec wymierne efekty swoich działań w kierunku poprawy jakości środowiska i zmniejszenia śladu środowiskowego szkoły.

W ramach Programu Eko-Szkoły (Eco-Schools Poland)  przyznawany jest międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga” (ZF) potwierdzający najwyższą jakość działań realizowanych na rzecz ekorozwoju.

Audyt Początkowy dla klas 4-8 Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze

Plan działań Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Zielonej Górze


Strona internetowa programu

http://fdee.org/ekoszkoly/xvi-edycja-zielona-flaga-eco-schools-eko-szkoly/  międzynarodowa strona internetowa programu: www.ecoschools.global

 Uzyskanie certyfikatu ZF wiąże się z działaniem w jednym z ośmiu wybranych obszarów tematycznych:

1) żywność

2) odpady

3) bioróżnorodność i natura

4) energia

5) woda

6) transport

7) tereny przyszkolne

8) zmiany klimatu

Nasza ESP-22 przystąpiła do certyfikacji w roku szkolnym 2019/2020. W tym celu :

1)Wypełniono formularz rejestracyjny (30.11.2019) i dokonano opłaty, a organizator telefonicznie potwierdził uczestnictwo szkoły w programie.

2) Rozpoczęto realizację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z metodą 7 kroków EcoSchools i jej wytycznymi:

 KROK 1. Powołanie Eko - Komitetu (05.12.2019) - grupy roboczej, w skład której weszli uczniowie/ wychowankowie w ilości 14 osób.  Będą oni pełnić funkcje: planującą, decyzyjną, opiniującą i oceniającą.

Skład Eko-Komitetu:

Liwia Bakalarczyk, Aleksandra Radoń, Jakub Plizga, Tymoteusz Rudziński, Mikołaj Trzciński, Marcel Wojciechowicz, Wiktoria Wojciechowska - klasa V D;

Zosia Poznańska, Oliwia Turok,        - klasa VC

Karolina Barczak, Oliwia Mamczys - klasa VII A,

Alicja Opulska, Zuzanna Szymaniec, Dominika Stróż - klasa VII B.

Opiekunami w/w uczniów są nauczyciele: p. Marzena Kumanowska, p.Anna Kolman-Zatorska, p.Ryszard Oniszczuk, p. Aneta Sienkiewicz. 

Eko-Komitet tworzą również  p. dyrektor Mariusz Szpakowicz i przewodniczący Rady Rodziców - p. Piotr Barczak.

Koordynator szkolny: p. I. Buczacka i p. J. Wejdelek-Zembrzuska

Koordynatorem regionalnym programu jest p. Danuta Skrzypczak.

KROK 2. Przeprowadzenie audytu początkowego (9-19.12.19, 8-13.01.20) audyt, z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Organizatora, sporządzili uczniowie klasy 4A, 5D i częściowo 5C przy wsparciu nauczycieli: Iwony Buczackiej i Justyny Wejdelek - Zembrzuskiej. Wyniki audytu zostały udostępnione przez Eko-Komitet całej społeczności szkolnej i zostały wprowadzone przez koordynatora do wersji elektronicznej.  Wyniki audytu są punktem wyjścia do wyboru obszaru działań.

KROK 3. Opracowanie planu działań i jego wykonanie ( dnia 20.01.20 na spotkaniu  członków Eko Komitetu, w wyniku wielu dyskusji i przemyśleń zdecydowano się na podjęcie działań metodą projektu związanych z obszarem „Żywność”. Do realizacji uczestnicy projektu przystąpią według opracowanego autorskiego planu działań i wytycznych Organizatora w lutym  po feriach zimowych).

                                                                                                         

Ekofront