Regulamin świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze

Założenia organizacyjne:
1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie jej wychowawczyniom.
4. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, których rodzice/prawni opiekunowie udokumentują zatrudnienie.
5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do  świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii.
6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
- samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.
7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
8. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą z jednorazowych darowizn rodziców w kwocie 25 zł pobieranych w momencie rozpoczęcia nowego półrocza.
9. Darowizny rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup odpowiednich materiałów do zajęć (gry, zabawki, materiały plastyczne, pokarm dla zwierząt itp.)
10. Obowiązkowe jest obuwie zmienne.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:
1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Świetlicy Szkolnej  układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły.
2. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy.
3. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia.
4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
5. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.
6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy.
7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
8. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godziny zajęć)

Obowiązki i prawa wychowawcy:
1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom/opiekunom prawnym.
2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg. rocznego planu pracy.
3. Wychowawca zezwala uczniom przejść na zbiórkę pod klasę 10 minut przed planowym rozpoczęciem lekcji.
4. Wychowawca nie powinien dopuszczać do przechowywania ubrań w sali świetlicy. Wszystkie ubrania znajdują się w szatni lub w szafkach.
5. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.
6. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/opiekunów prawnych o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
- zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach);
- zawiadomienie rodziców/opiekunów o wypadku i stanie zdrowia wychowanka;
- poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły.

Obowiązki i prawa rodziców:
1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.
2. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca – rodzic ma prawo do interwencji u kierownika świetlicy.
3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.
4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
5. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny zakończenia zajęć. ( 16.30 )
6. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/opiekunowie prawni w Karcie Zapisu.
7. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy świetlicy.
8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
9. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciele świetlicy postępują wg zasad zapisanych w „Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole”.
10. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.

Obowiązki i prawa wychowanka:
1. Wychowanek ma prawo do opieki podczas pracy rodziców i w czasie potrzebnym na dojazd (dojście) z zakładu pracy do szkoły.
2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza  innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.
3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy ustalonego wspólnie z wychowawcami.
4. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.
5. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali.
6. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej.
7. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:
- uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;
- należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz kolegów;
- kulturalne spędzanie czasu wolnego;
- kulturalne spożywanie posiłków;
- niesienie pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami.
8. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.
9. Nagrody: każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
a)  pochwały ustnej,
b)  pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
c)  nagrody rzeczowej,
d)  dyplomu.
10. Kary: za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
a)  upomnienie ustne,
b)  ostrzeżenie w obecności grupy, c)  pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
d)  wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
e)  czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,
f)  skreślenie z listy wychowanków świetlicy.
Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.