Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w okresie od lutego do czerwca 2020 roku1. Opis programu wraz z uzasadnieniem
mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Program obejmuje klasę ósmą, która osiągnęła dosyć słabe wyniki z egzaminu próbnego ósmoklasisty z części matematycznej. Uczniowie nie znają strategii rozwiązywania zadań zamkniętych. Mają również duże problemy z rozwiązywaniem zadań dowodowych.

mgr Anna Michalska
Program ten powstał z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, którzy pragną pogłębić swoje umiejętności. Komputerowy program C.a.R. będzie doskonałym narzędziem w pracy nad geometrycznymi zagadnieniami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a rozwiązywanie dodatkowych zadań konkursowych jeszcze bardziej rozwinie potencjał uczniów zdolnych.
Zajęcia zakładają rozwój zainteresowań uczniów.

mgr Jolanta Nowak
Zajęcia uzupełniająco - wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla klasy 8c. Uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego, doskonalenie umiejętności pracy z tekstami literackimi, publicystycznymi, popularnonaukowymi. Doskonalenie umiejętności posługiwania się  terminologią teoretyczno - literacką niezbędną do nazywania podstawowych pojęć z zakresu literatury i nauki o języku. Uzupełnienie wiedzy określonej jako niezbędna do zrealizowania podstawy programowej w klasie ósmej, jak i warunkującej jak najlepsze zdanie egzaminu ósmoklasisty.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Program przeznaczony jest do realizacji w klasie ósmej szkoły podstawowej, dla grupy uczniów uczestniczących w lekcjach języka niemieckiego jako pierwszego języka obcego w szkole podstawowej, którzy wykazują niski poziom wiedzy w stosunku do reszty uczniów. Podczas zajęć uczniowie będą brali udział w zadaniach mających na celu rozwijanie kompetencji językowych, doskonalących rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz poznają techniki skutecznego uczenia się, dopasowane do ich potrzeb. Zajęcia mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów, a różnorodne metody pracy powinny wzbudzić większą motywację i zadowolenie uczniów
z osiąganych postępów.

mgr Małgorzata Horanin, mgr Renata Graczykowska – Lindenberg, mgr Anna Kolman - Zatorska
Program zajęć matematycznych z elementami szachów został napisany z myślą o uczniach klasy 3a, 3b i 3c. Są to działania umożliwiające szybszy rozwój ucznia. Wyposażają go w większy zasób wiedzy, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień, kształtują myślenie twórcze i rozwijanie oryginalności. Szachy pomagają w nauce innych przedmiotów i sprzyjają ogólnemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka. Zajęcia te dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, dają im więc możliwość wspólnej zabawy i nauki, w przyjaznych warunkach. Z uwagi na to, że młodzi szachiści muszą przestrzegać pewnych reguł i zasad, uczą się zdyscyplinowania i systematyczności. Ćwiczą swoją pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają zdolności koncentracji. W szachach nie zawsze dziecko wygrywa, dlatego uczy się trudnej sztuki przegrywania, tolerancji oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia te wpłyną także na rozwój zainteresowań dzieci.

mgr Elżbieta Pszonka
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy 8a. Będą na nie uczęszczać dzieci chcące jak najlepiej opanować podstawowe wiadomości i umiejętności z języka polskiego w szkole podstawowej. Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają niekompletną wiedzę polonistyczną  (np. z powodu częstych nieobecności w szkole), nabytych dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, niedosłuch).

mgr Helena Kała
Program powstał z myślą o uczniach mających problemy w uczeniu się matematyki, mających zaległości z poprzednich etapów edukacyjnych. Jego realizację zaplanowano w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Podczas zajęć, omówione zostaną zagadnienia z podstawowej wiedzy matematycznej oraz kształcone będą podstawowe umiejętności matematyczne Program ma na celu pomoc uczniom przygotować się do  egzaminu ósmoklasisty oraz w osiągnięciu sukcesów w dalszej nauce oraz życiu codziennym.

mgr Beata Kołodziejska
Zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach programu będą stanowiły uzupełnienie i urozmaicenie obowiązkowego toku edukacyjnego. Uczniowie zyskają możliwość utrwalenia zdobytych na lekcjach wiadomości poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych i pracy w mniej formalnych niż zespół klasowy grupach. Brak presji oceniania pozwoli na doskonalenie warsztatu pisania, kształcenie  umiejętności wypowiadania się oraz poszerzenie kompetencji humanistycznych w przyjaznej atmosferze. Pod kierunkiem nauczyciela uczeń klasy ósmej będzie miał możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu , a także rozbudzenia lub rozwinięcia zainteresowania literaturą , filmem , muzyką i innymi tekstami kultury.

2. Cele programu
mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Celem programu jest utrwalenie wiadomości i umiejętności z matematyki z zakresu szkoły podstawowej. Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z części matematycznej. Główny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań wymagających od ucznia zaplanowania strategii jego rozwiązania, poprawnego zapisu rozwiązania. Część zajęć zostanie przeznaczona na zadania związane z dowodzeniem oraz ustaleniem strategii rozwiązywania zadań zamkniętych.

mgr Anna Michalska
- Wyrównanie szans edukacyjnych;
- Poszerzenie oferty szkoły;
- Wspieranie edukacji uczniów zdolnych;
- Rozwijanie uzdolnień;
- Wzrost kompetencji matematycznych ujętych w programie podstawie programowej i wykraczających poza program;
- Rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia;
- Kształtowanie wartościowych cech charakteru np. dokładności, wytrwałości i podejmowania inicjatywy;
- Motywowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach matematycznych;
- Integrowanie społeczności szkolnej.

mgr Jolanta Nowak
Zrealizowanie na poziomie wymagań koniecznych elementów wymienionych w podstawie programowej nauczania języka polskiego. Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą zdobyć satysfakcjonujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Wyrównanie poziomu umiejętności językowych w klasie, a w szczególności: utrwalenie struktur gramatycznych, ćwiczenie rozumienia tekstów pisanych, utrwalenie i rozszerzenie znajomości funkcji  i środków językowych, ćwiczenia w rozumienie tekstów mówionych, praca z uczniem z dysfunkcjami. Zajęcia ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w roku 2020, przeznaczone dla uczniów, u których nauczyciel stwierdził problemy w opanowaniu niektórych umiejętności zawartych
w podstawie programowej.

mgr Małgorzata Horanin, mgr Renata Graczykowska – Lindenberg, mgr Anna Kolman - Zatorska
- Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci.
- Opanowanie techniki pracy umysłowej i pracy nad problemem intelektualnym.
- Rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategiczno - taktycznych.
- Ćwiczenie pamięci i uwagi.
- Wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy.
- Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
- Kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.
- Ukazanie sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego.

mgr Elżbieta Pszonka
Do celów programu należy:
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem (wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji, odpowiedź na pytania dotyczące tekstu),
- kształcenie umiejętności  jasnego formułowania odpowiedzi, podawania trafnych argumentów,
- wzbogacanie słownictwa (unikanie powtórzeń tych samych słów - stosowanie synonimów),
- rozwijanie sprawności redagowania dłuższych prac pisemnych (dbałość o kompozycję, spójność, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną),
- wyrabianie nawyku korzystania z różnych słowników,
- zachęcanie do czytania książek ( zwłaszcza lektur szkolnych),
- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości  i wytrwałości.

mgr Helena Kała
- Wyrównywanie szans edukacyjnych.
- Wzrost kompetencji matematycznych ujętych w programie podstawie programowej.
- Zachęcanie uczniów do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.
- Rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia.
- Wspieranie edukacji uczniów mających zaległości w wiedzy matematycznej.
- Motywowanie uczniów do podejmowania wyzwań związanych z matematyką.
- Kształtowanie wartościowych cech charakteru np. dokładności, wytrwałości i podejmowania inicjatywy.
- Integrowanie społeczności szkolnej.

mgr Beata Kołodziejska
Głównym celem programu jest stworzenie uczniom jednakowych szans na otrzymanie dobrych wyników na państwowym egzaminie i ukończenie z sukcesem nauki w szkole podstawowej w zakresie przedmiotów humanistycznych. Ważnym zadaniem jawi się również wyposażenie młodzieży w jak najlepsze kompetencje językowe i komunikacyjne, które stanowią ważną umiejętność wykorzystywaną podczas procesu dydaktycznego, a także w życiu społecznym. Przełamywanie barier i niechęci do publicznych wystąpień, prezentowania własnych poglądów i doskonalenie umiejętności argumentowania swojego stanowiska to kolejne istotne cele przedsięwzięcia. Zajęcia powinny również wpłynąć pozytywnie na przygotowanie jednostek do twórczej i efektywnej pracy zespołowej oraz poznania mocnych stron i rozpoznania własnych talentów.

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

mgr Małgorzata Kociemba – Trąbka
Zajęcia będą miały formę ćwiczeniową. Rozwiązywane będą na nich zadania zarówno otwarte jak
i zamknięte, czyli w takiej formie jak na egzaminie ósmoklasisty.

mgr Anna Michalska
- Stopniowe zwiększanie wymagań;
- Praca z programem komputerowym C.a.R.;
- Pomoc w przygotowaniu się do zewnętrznych i wewnętrznych konkursów matematycznych;
- Udział w konkursach matematycznych.
Zajęcia są zaplanowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a ich termin i miejsce będzie opublikowany rodzicom uczniów z kl. 4a, 5c i 6b

mgr Jolanta Nowak
Zajęcia odbywać się będą w bloku 2-godzinnym, raz w tygodniu. W zajęciach będą uczestniczyć wszyscy uczniowie z klasy 8c - zgodnie z dołączoną listą uczestników. Uczniowie będą pracować zgodnie z formami obowiązującymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Zajęcia w grupach, zgodnie z umiejętnościami językowymi uczniów, raz w tygodniu po 45 min. Ćwiczenia praktyczne – układanie dialogów, projekt, praca indywidualna, drama, odwrócona lekcja, praca w parach, wykład, rozwiązywanie konkretnych problemów w formie zadań sytuacyjnych.

mgr Małgorzata Horanin, mgr Renata Graczykowska – Lindenberg, mgr Anna Kolman - Zatorska
Realizację programu zaplanowano w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej klasy w formie zajęć dodatkowych. Stosowane będą różnorodne środki dydaktyczne, które uatrakcyjnią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności: karty pracy, programy komputerowe, kolorowanki, zgadywanki, krzyżówki, gry dydaktyczne, itp.

mgr Elżbieta Pszonka
Program  będzie realizowany w formie zajęć dodatkowych z języka polskiego. Na realizację programu przeznaczono 1 godzinę tygodniowo.

mgr Helena Kała
- Stopniowe zwiększanie wymagań.
- Pomoc w przygotowaniu się do zajęć.
- Nadrabianie zaległości w umiejętnościach matematycznych.
 Zajęcia będą głównie prowadzone metodami aktywizującym.

mgr Beata Kołodziejska
Zajęcia będą odbywały się w blokach dwugodzinnych, po lekcjach. Uczniowie zostaną zachęceni do systematycznego udziału , co będzie z pewnością gwarantowało dobre efekty i realizację założonych celów. Prace literacko - plastyczne zostaną wyeksponowane i opatrzone informacją o zrealizowaniu
w ramach programu.

4. Przewidywane rezultaty

mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Celem zajęć jest utrwalenie i powtórzenie materiału z matematyki z poziomu szkoły podstawowej, a co za tym idzie lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z części matematycznej
i uzyskanie przez nich wyższych wyników. Dzięki temu bez problemu będą mogli rozpocząć naukę
w wybranej szkole ponadpodstawowej.

mgr Anna Michalska
- Poszerzenie wiedzy i chęć udziału uczniów zdolnych w różnych przedsięwzięciach.
- Aktywne spędzanie czasu wolnego.
- Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
- Zintegrowanie społeczności szkolnej.

mgr Jolanta Nowak
Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu analizy i interpretacji każdego tekstu literackiego na poziomie wymagań koniecznych do egzaminu ósmoklasisty. Uświadomienie uczniom konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy i zdobywania wiedzy. Podniesienie poziomu motywacji do nauki i wiedzy.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Zakłada się, że zastosowane metody i formy pracy podczas zajęć przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy uczniów, podniesienia ich kompetencji językowej w zakresie świadomego posługiwania się językiem niemieckim, tym samym pobudzi to motywację do dalszego, ciągłego rozwoju.

mgr Małgorzata Horanin, mgr Renata Graczykowska – Lindenberg, mgr Anna Kolman - Zatorska
- Dzieci są aktywne i chętne do podejmowania działań.
- Dzieci ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, koncentrację i uwagę.
- Dzieci potrafią planować.
- Dzieci rozwijają logiczne myślenie.
- Dzieci interesują się grą w szachy.
- Dzieci opanowały podstawowe zasady gry w szachy.
- Dzieci potrafią pogodzić się z przegraną.
- Dzieci właściwie reagują na stres.
- Dzieci nabierają zwyczaju samodzielnego zdobywania wiedzy.
- Dzieci wiążą zdobyte wiadomości z życiem i wykorzystują je w praktyce.

mgr Elżbieta Pszonka
- Wzrost efektywności kształcenia, zwłaszcza w zakresie pisania, czytania, korzystania z różnych źródeł informacji.                                      
- Poprawa wyników nauczania.                                                  
- Wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, właściwa praca na lekcjach, systematyczne     
- Wykonywanie zadawanych ćwiczeń, samodzielne tworzenie spójnych dłuższych prac pisemnych.
- Zaszczepienie chęci czytania książek.
- Osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

mgr Helena Kała
- Uzupełnienie wiedzy matematycznej uczniów.
- Wzmocnienie wiary w uczniach w swoje możliwości.
- Wzmocnienie motywacji do nauki matematyki.
- Zintegrowanie społeczności szkolne.
- Dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

mgr Beata Kołodziejska
Zakłada się, że zajęcia realizowane w ramach programu pomogą uczniom klasy ósmej zniwelować braki w wiadomościach ,udoskonalić umiejętność wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej, uporządkować posiadaną wiedzę i tym samym zwiększyć realnie szanse na osiągnięcie jak najlepszych wyników na egzaminie państwowym. Kolejnym przewidywanym rezultatem podjętych działań jest poszerzenie  kompetencji humanistycznych i rozwinięcie zainteresowań literaturą oraz innymi tekstami kultury.

Podpis dyrektora szkoły:
Mariusz Szpakowicz