Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w okresie od września do grudnia 2019 rokuOpis programu wraz z uzasadnieniem

mgr Marzenna Hozakowska, mgr Magdalena Kamińska
Edukacja to ważny obszar życia młodego człowieka. Ma ona duży wpływ na całokształt  ludzkiego funkcjonowania zarówno w szkole, jak i w innych przestrzeniach. Ucząc się dzieci nie tylko przyswajają wiedzę, ale także wykształcają w sobie poczucie sprawstwa i własnej wartości. Niepowodzenia szkolne i trudności w tej dziedzinie mogą w znaczny sposób wpłynąć na ich drogę zawodową, na samoocenę i obniżyć jakość życia. Wyjątkowym momentem na drodze edukacji jest rozpoczęcie przez uczniów nauki w klasie IV SP, kiedy znacząco rosną wymagania i zmieniają się warunki uczenia się. W związku z tym w naszej szkole III klasy objęte są szczególnym wsparciem. Warsztaty w ramach programu wyrównywania szans będą jednym z jego elementów. Zajęcia przeprowadzone w klasach trzecich Szkoły Podstawowej nr 22 mają na celu rozpoznanie preferencji, dotyczących odbioru i przyswajania bodźców przez uczniów (określenie dominujących kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego lub kinestetycznego) oraz dobór metod uczenia się w zależności od indywidualnych warunków. Uczniowie będą mieli możliwość poznania konkretnych sposobów przyswajania wiedzy i posiądą umiejętność posługiwania się nimi. Dzięki temu wzrośnie ich szansa na osiągnięcie sukcesu szkolnego, a wejście w drugi etap edukacyjny będzie dla nich łatwiejsze.

mgr Anna Michalska
Diagnoza początkowa z matematyki w klasie 8c wykazała różnorodne trudności uczniów. Program ma na celu pomoc ww. uczniom w osiągnięciu sukcesów w nauce oraz życiu codziennym. Zakłada rozwój umiejętności określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego, zalecanych do realizacji przed Egzaminem Ósmoklasisty.

mgr Helena Kała
Program powstał z myślą o uczniach mających problemy w uczeniu się matematyki, mających zaległości z poprzednich etapów edukacyjnych. Jego realizację zaplanowano w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Podczas zajęć, omówione zostaną zagadnienia z podstawowej wiedzy matematycznej oraz kształcone będą podstawowe umiejętności matematyczne. Program ma na celu pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w dalszej nauce oraz życiu codziennym.

mgr Elżbieta Pszonka
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy 8a. Będą na nie uczęszczać dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, chcące jak najlepiej opanować podstawowe wiadomości i umiejętności
z języka polskiego w szkole podstawowej. Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy mają wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, niekompletną wiedzę polonistyczną  (np. z powodu częstych nieobecności w szkole), nabytych dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, niedosłuch ), niskich możliwości  intelektualnych.

mgr Elżbieta Błaszczyk
Zajęcia zostały zaplanowane w grupie, w której chętni uczniowie będą przygotowywać się przede wszystkim do konkursu przedmiotowego z języka polskiego, ale również do innych konkursów, które
w trakcie roku szkolnego będą ogłaszane, m.in. konkurs pt. „Czytanie warte zachodu”. Będą powtarzać i utrwalać wiedzę, ćwiczyć umiejętności niezbędne do przygotowania się do konkursu oraz pracować, z wykorzystaniem swojego potencjału, na materiale zawartym w regulaminie konkursu. Zajęcia te dadzą uczniom możliwość poszerzenia wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz własnego rozwoju. Będą one również realizacją własnych zainteresowań.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Program przeznaczony jest do realizacji w klasie siódmej szkoły podstawowej, dla grupy uczniów uczestniczących w lekcjach języka niemieckiego, jako pierwszego na poziomie podstawowym,
a wykazujących niski poziom wiedzy w stosunku do reszty uczniów. Podczas zajęć uczniowie będą brali udział w zadaniach mających na celu rozwijanie kompetencji językowych, doskonalących rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz poznają techniki skutecznego uczenia się dopasowane do ich potrzeb. Zajęcia mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów,
a różnorodne metody pracy powinny wzbudzić większą motywację i zadowolenie uczniów
z osiąganych postępów.

mgr Marzena Wolny
Koło przyrodnicze „Krajobrazy przyrodnicze” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Na zajęciach realizowane będą zagadnienia związane z geografią fizyczną i społeczno-ekonomiczną na bazie wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów na lekcjach przyrody w klasach IV - VI. Zajęcia będą przygotowywać uczniów do odniesienia sukcesu na konkursie kuratoryjnym z geografii.

Cele programu

mgr Marzenna Hozakowska, mgr Magdalena Kamińska
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania mózgu. Zwiększenie ich świadomości odnośnie warunków skutecznego uczenia się. Rozpoznanie dominującego kanału sensorycznego (jednego, dwóch lub wszystkich trzech) każdego ucznia objętego programem i dobór metod nauki w zależności od indywidualnych preferencji. Przyswojenie przez uczniów mnemotechnik.
Zwiększenie szansy na sukces szkolny uczniów na drugim i na kolejnych etapach edukacyjnych

mgr Anna Michalska
Wyrównywanie szans edukacyjnych. Wspieranie edukacji uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Integrowanie społeczności szkolnej. Wzrost kompetencji matematycznych ujętych w programie podstawie programowej. Zachęcanie uczniów do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Kształtowanie wartościowych cech charakteru np. dokładności, wytrwałości
i podejmowania.

mgr Helena Kała
Wyrównywanie szans edukacyjnych. Wzrost kompetencji matematycznych ujętych w programie podstawie programowej. Zachęcanie uczniów do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia. Wspieranie edukacji uczniów mających zaległości w wiedzy matematycznej. Motywowanie uczniów do podejmowania wyzwań związanych z matematyką. Kształtowanie wartościowych cech charakteru np. dokładności, wytrwałości i podejmowania inicjatywy. Integrowanie społeczności szkolnej.

mgr Elżbieta Pszonka
Do celów programu należy: doskonalenie czytania ze zrozumieniem (wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji, odpowiedź na pytania dotyczące tekstu); kształcenie umiejętności  jasnego formułowania odpowiedzi, podawania trafnych argumentów, wzbogacanie słownictwa (unikanie powtórzeń tych samych słów - stosowanie synonimów); rozwijanie sprawności redagowania dłuższych prac pisemnych (dbałość o kompozycję, spójność, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną); wyrabianie nawyku korzystania z różnych słowników; zachęcanie do czytania książek (zwłaszcza lektur szkolnych); przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

mgr Elżbieta Błaszczyk
Założeniem programu jest możliwość uczestniczenia w konkursie przedmiotowym uczniów z klasy szóstej. Zwiększenie godzin pracy sprawi, że będą mieli szansę na zdobycie i ugruntowanie wiedzy zawartej w regulaminie konkursu. Będą mieli też możliwość ćwiczenia, potrzebnej w konkursie, umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi. Udział w konkursie będzie sprawdzianem umiejętności i zdolności humanistycznych uczniów.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Wyrównanie poziomu umiejętności językowych w klasie, a w szczególności: utrwalenie struktur gramatycznych, ćwiczenie rozumienia tekstów pisanych, utrwalenie i rozszerzenie znajomości funkcji
i środków językowych, ćwiczenia w rozumienie tekstów mówionych, praca z uczniem z dysfunkcjami. Zajęcia ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w roku 2020, przeznaczone dla uczniów, u których nauczyciel stwierdził problemy w opanowaniu niektórych umiejętności zawartych w podstawie programowej.

mgr Marzena Wolny
Celem programu jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z geografii z zakresu geografii fizycznej i regionalnej świata oraz elementów geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne przygotowują uczniów do świadomego udziału w działalności gospodarczej i życiu społecznym. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienia związane z problemem globalizacji, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Zajęcia będą przygotowywać uczniów do startu w konkursie przedmiotowym z geografii.

Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

mgr Marzenna Hozakowska, mgr Magdalena Kamińska
Zajęcia warsztatowe, odbywające się raz w tygodniu w klasach trzecich SP 22 .

mgr Anna Michalska
Uzupełnienie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Pomoc w opanowaniu bieżącego materiału z matematyki. Stopniowe zwiększanie wymagań. Zajęcia są zaplanowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla całej grupy, a ich termin i miejsce będzie opublikowany rodzicom uczniów klasy 8c.

mgr Helena Kała
Stopniowe zwiększanie wymagań. Pomoc w przygotowaniu się do zajęć. Nadrabianie zaległości w umiejętnościach matematycznych. Zajęcia będą głównie prowadzone metodami aktywizującymi.

mgr Elżbieta Pszonka
Program  będzie realizowany w formie zajęć dodatkowych z języka polskiego. Na realizację programu przeznaczono 1 godzinę tygodniowo.

mgr Elżbieta Błaszczyk
Zajęcia będą się odbywały w grupie uczniów klas szóstych w formie wykładów i  ćwiczeń,  w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Istnieje możliwość dostosowania ilości godzin do potrzeb uczniów. Liczba osób w grupie może ulegać zmianie w zależności od zaangażowania uczniów w poszczególne konkursy, ale niezmienna pozostanie grupa przygotowująca się do konkursu przedmiotowego z języka polskiego.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Zajęcia w grupach, zgodnie z umiejętnościami językowymi uczniów, raz w tygodniu po 45 min. Ćwiczenia praktyczne – układanie dialogów, projekt, praca indywidualna, odwrócona lekcja, praca
w parach, wykład, rozwiązywanie konkretnych problemów w formie zadań sytuacyjnych.

mgr Marzena Wolny
Zajęcia prowadzone metodami dyskusji, metaplanu, drzew decyzyjnych dadzą możliwość doskonalenia umiejętności społecznych – w tym zasad dialogu społecznego. Istotnym elementem organizacji zajęć będzie praca w grupie według ścisłych reguł, prowadząca do osiągnięcia efektu synergii. Forma realizacji to zajęcia pozalekcyjne w grupie mieszanej złożonej z uczniów klas siódmych i ósmych.

Przewidywane rezultaty

mgr Marzenna Hozakowska, mgr Magdalena Kamińska
Uczniowie: mają podstawową wiedzę na temat budowy i funkcjonowania mózgu, znają warunki skutecznego uczenia się, wiedzą, które kanały odbioru bodźców są dla nich najskuteczniejsze, uczą się szybciej posługując się dobranym do indywidualnych preferencji stylem uczenia się oraz mnemotechnikami, mają pozytywne nastawienie do nauki i poczucie sprawstwa w tym obszarze.

mgr Anna Michalska
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości uczniów. Zniwelowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Wzrost aktywności uczestników zajęć na lekcjach matematyki. Aktywne spędzanie czasu wolnego. Zintegrowanie społeczności szkolnej.

mgr Helena Kała
Uzupełnienie wiedzy matematycznej uczniów. Wzmocnienie wiary w uczniach w swoje możliwości. Wzmocnienie motywacji do nauki matematyki. Zintegrowanie społeczności szkolnej.

mgr Elżbieta Pszonka
Wzrost efektywności kształcenia, zwłaszcza w zakresie pisania, czytania, korzystania z różnych źródeł informacji. Poprawa wyników nauczania. Wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, właściwa praca na lekcjach, systematyczne wykonywanie zadawanych ćwiczeń, samodzielne tworzenie spójnych dłuższych prac pisemnych. Zaszczepienie chęci czytania książek. Osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

mgr Elżbieta Błaszczyk
Zmotywowanie uczniów do rozwijania umiejętności i zainteresowań w zakresie języka polskiego oraz uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub innego konkursu humanistycznego.

mgr Agnieszka Rozestwińska
Zakłada się, że zastosowane metody i formy pracy podczas zajęć przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy uczniów, podniesienia ich kompetencji językowej w zakresie świadomego posługiwania się językiem niemieckim, tym samym pobudzi w nich motywację do dalszego, ciągłego rozwoju.

mgr Marzena Wolny
Oczekiwanym rezultatem zajęć będzie sukces uczniów w konkursie przedmiotowym oraz bardziej świadomie uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. Uczniowie poznają zagadnienia z zakresu podstawy programowej geografii szkoły podstawowej, co pozwoli na uzyskanie przez nich wyższych wyników w nauce


Podpis dyrektora szkoły:
Mariusz Szpakowicz