Od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. rusza rekrutacja do szkoły podstawowej  - ZAPISZ DZIECKO - KLIKNIJ

Sekretariat czynny od 08:00 do 16:00
Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania na naszej stronie internetowej lub na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra

Wniosek wraz z załącznikami można
należy złożyć na dwa sposoby:

1. Elektronicznie, wysyłając go za pomocą systemu Nabór
https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa/

Instrukcja, jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajduje się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów do przedszkola”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

2. Osobiście
Należy złożyć wniosek w szkole poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola. Wchodzić do budynków pojedynczo, obowiązkowo z zasłoniętym nosem i ustami.
Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.


Na złożenie zgłoszeń - do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra - (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem)  macie  Państwo czas od 15 marca do 26 marca 2021 roku.
 
Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajduje się w załącznikach.
 
Proszę, by Państwo zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców.

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, korzystajcie Państwo z zasad składania zgłoszeń/wniosków w systemie Nabór. System umożliwia Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu". Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej znajdą Państwo w opublikowanej poniżej Instrukcji przesyłania dokumentów.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosków w formie elektronicznej w szkołach podstawowych/zespołach, w których funkcjonują szkoły podstawowe, przygotowane będą specjalnie oznakowane skrzynki, kartony, gdzie będzie można osobiście złożyć wniosek. W tym przypadku prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach)
 
Poniżej publikujemy: wzór zgłoszenia/wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych  Jest ona uniwersalna dla wszystkich jednostek prowadzących nabór.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania na naszej stronie internetowej lub na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra


By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra.

UCHWAŁA NR VII.135.2019 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Link do BIP-u Urzędu Miasta Zielona Góra, gdzie znajduje się uchwała wraz z  załącznikiem:
https://bip.zielonagora.pl/akty/1/11084/w_sprawie_ustalenia_planu_sieci_publicznych_szkol_podstawowych_oraz_okreslenia_granic_obwodow_publicznych_szkol_podstawowych_od_dnia_1_wrzesnia_2019_roku__EF_BB_BF/

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są szkoły podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zgłoszeniu oraz wniosku (dane kontaktowe do każdej jednostki znajdują się w systemie Nabór w Informatorze).

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner mogą Państwo poznać ofertę szkół podstawowych. System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.