Od 15 marca 2021 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Na złożenie wniosków macie Państwo czas do 31 marca 2021 r.

Sekretariat czynny od 08:00 do 16:00

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania na naszej stronie internetowej lub na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu/szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, wskazanych w pierwszej preferencji w terminie na dwa sposoby:

1. Elektronicznie, wysyłając go za pomocą systemu Nabór
https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/

Instrukcja, jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajduje się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów do przedszkola”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

2. Osobiście
Należy złożyć wniosek w przedszkolu/szkole poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce, kartonie. Składając wniosek osobiście należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zachować co najmniej 2 m odległość między innymi osobami – rodzicami, personelem przedszkola. Wchodzić do budynków pojedynczo, obowiązkowo z zasłoniętym nosem i ustami.
Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

„Celem potwierdzenia miejsca zamieszkania w Zielonej Górze do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT (np. PIT-37, PIT-38, PIT-28 lub innego odpowiedniego dla formy dokonywanego przez Państwa rozliczenia). PITy powinny dotyczyć roku 2020. W sytuacji jeżeli nie dokonali Państwo jeszcze rozliczenia podatku za rok 2020, dopuszcza się złożenie rozliczenia za rok 2019.
Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2021 r. do wniosku mogą dołączyć kopię druku ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, złożone w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. Do wniosku należy dołączyć PIT obojga lub jednego z rodziców/opiekunów.”

Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajdą Państwo w załączniku – nowy harmonogram naboru.

Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji opisanymi w Informatorze dla rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

Poniżej publikujemy wzór wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w procesie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest ona uniwersalna dla wszystkich jednostek prowadzących nabór.

Przypominamy, że Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły podstawowe wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej jednostki znajdują się w systemie Nabór 2021 w Informatorze).

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Klikając na poniższy baner  mogą Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiamy Państwu złożenie wniosku wraz z załącznikami "bez wychodzenia z domu". Przesyłając wniosek w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania. Tylko kompletny wniosek – podpisany i zeskanowany wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa załącznikami wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on poprawnie złożony. Instrukcja przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości złożenia wniosków w formie elektronicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, przygotowane będą specjalnie oznakowane skrzynki, kartony, gdzie będzie można osobiście złożyć wniosek. W tym przypadku prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania na naszej stronie internetowej lub na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra